16.8.2023 Huomautus

Asianajaja ei informoinut oikeusavun mahdollisuudesta

Asianajaja oli avustanut asiakastaan lapsioikeudellisessa asiassa. Asianajajaa moitittiin muun ohella siitä, että hän ei ollut selvittänyt asiakkaansa mahdollisuutta oikeusapuun. Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että mahdollisuus saada asianajokuluja katettua julkisista varoista on otettava asiakkaan kanssa esille silloinkin, kun asianajaja itse arvioi, että julkisen oikeusavun saamisen edellytykset eivät asiakkaan varallisuuden tai tulojen…

16.6.2023 Ei seuraamusta

Kuluriskiä oli selvitetty riittävällä tavalla

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja kertonut asiakkaallensa oikeudenkäyntiin liittyvästä kuluriskistä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Asiakas oli vaatinut, että hänen asiaansa ei viedä eteenpäin, mikäli hän ei saa maksutonta oikeudenkäyntiä. Asianajaja oli ilmoittamansa mukaan selvittänyt muun muassa asiakkaansa oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden sekä asiakkaan mahdollisuutta julkiseen oikeusapuun. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei…

16.6.2023 Ei seuraamusta

Oikeusapua ei voitu hakea ilman puuttuvia tietoja

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana elatusapuasiassa. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että asianajaja ei hakenut oikeusapua kantelijalle ja, että asianajaja ei toimittanut haastehakemusta eteenpäin kantelijan kehotuksista huolimatta. Asianajaja oli vastauksessaan vedonnut siihen, että hän ei pystynyt puuttuvien tietojen ja tositteiden vuoksi laatimaan ja saattamaan haastehakemusta käräjäoikeuteen. Asianajaja oli…

16.6.2023 Ei seuraamusta

Ei velvollisuutta hoitaa asiaa oikeusavun turvin

Asianajaja oli toiminut rikosasiassa kantelijan avustajana. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että hän ei ollut oma-aloitteisesti antanut kantelijalle tietoa mahdollisuudesta saada katettua asianajokuluja julkisin varoin sekä tähän liittyvästä laskutusperusteesta. Valvontalautakunta totesi, että asianajajalla on oikeus päättää, ottaako hän vastaan toimeksiannon, joka tulisi hoitaa oikeusavun turvin. Mikäli asianajaja ei…