13.10.2021 Huomautus

Asianajaja painosti vastapuolta

Asianajaja oli toiminut tuomioistuimessa riita-asiassa kantelijan vastapuolen avustajana. Kantelija oli kokenut kiristysluonteiseksi asianajajan vaatimuksen siitä, että kantelijan tulisi peruuttaa valvontalautakunnalle tekemänsä kantelut. Asianajaja oli toimittanut kantelijan avustajalle asiakkaansa puolesta sovintotarjouksen, jossa oli todettu, että ”[kantelijan] on peruutettava kaikki muut vireille panemansa hallinto- tai muut menettelyt, esim. Valvontalautakunnassa […]”. Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä…

13.10.2021 Huomautus

Jätti vastaamatta sovintotarjoukseen

Asianajaja oli avustanut asiakastaan oikeudenkäynnissä, joka koski asiakkaan äidin kuolinpesän pesänselvittäjän tehtävästä vapauttamista. Asianajajasta kanteli pesänselvittäjä. Tämän mukaan asianajaja oli jättänyt vastaamatta pesänselvittäjän lähettämiin sovintotarjouksiin. Asianajaja oli yrittänyt selvittää, millä ehdoin asiakas olisi voinut harkita asian sovinnollista ratkaisua, mutta asiakas ei ollut suostunut kantelijan tekemiin sovintoehdotuksiin. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja…

13.10.2021 Huomautus

Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen kannetta

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen puolison asiamiehenä ja avustajana ositusta sekä elatusapua koskevissa asioissa. Asianajaja oli nostanut päämiehensä puolesta elatusavun alentamista koskevan kanteen käräjäoikeudessa ilmoittamatta asiasta ensin vastapuolelle. Asianajajan mukaan asiassa oli ollut olosuhteista johtuva erityinen syy saattaa asia vireille ilman yhteydenottoa kantelijaan. Elatusapuasia oli kiireellinen asia. Elatusvelvollisella ei ollut…

13.10.2021 Huomautus

Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen haastehakemusta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut osakeyhtiön avustajana velkomusasioissa. Hänestä kanteli vastapuolena ollut yhtiö. Avustaja oli jättänyt ilmoittamatta kantelijayhtiölle asiakkaansa vaatimukset ennen haastehakemuksen jättämistä. Hän ei myöskään varannut kohtuullista harkinta-aikaa eikä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen. Avustaja vetosi siihen, että kantelijayhtiö oli uhannut osakeyhtiötä konkurssihakemuksen jättämisellä, mikä olisi aiheuttanut merkittävää haittaa osakeyhtiölle.…

9.8.2021 Huomautus

Asianajaja osoitti laskun väärälle taholle

Asianajaja oli toiminut yhtiön toisen osakkaan avustajana yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiö moitti asianajajaa siitä, että yhtiölle osoitetussa laskussa ei ollut asianmukaista laskuerittelyä. Laskussa ei ollut eritelty toimenpiteisiin käytettyä aikaa. Lisäksi yhtiön mielestä asianajaja oli laskuttanut yhtiön toiselle osakkaalle kohdistuvia toimenpiteitä yhtiöltä, minkä vuoksi laskutus oli kohtuutonta. Toimeksiannon asianajajalle oli antanut…

10.3.2021 Huomautus

Laskuerimielisyyden selvittely ei kuulunut asiakkaan maksettavaksi

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli saanut kantelijalta tehtävän avustaa kantelijaa tämän ollessa vastaajana kotirauhan rikkomista koskeneessa asiassa. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa mm. siitä, että tämä laskutti kantelijaa 12 tunnilta, vaikka kantelija oli päättänyt toimeksiannon avustajan ilmoitettua, että tehtävän hoitamiseen oli kulunut yhdeksän tuntia. Laskuerittelystä ilmeni, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli…