26.10.2023 Huomautus

Asianajaja viivytteli pöytäkirjan allekirjoittamisessa

Erään osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa oli muun muassa valittu yhtiölle uusi tilintarkastaja. Asianajaja oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi. Asianajajaa oli muun muassa moitittu siitä, että hän ei ollut huolehtinut velvollisuuksistaan pöytäkirjantarkastajana. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli osallistunut yhtiökokoukseen ensisijaisesti päämiehensä avustajana. Näin ollen valvontalautakunta piti selvänä, että asianajajan oli lähtökohtaisesti tullut tehtävässään ajaa…

15.12.2021 Ei seuraamusta

Kuolinpesää ei voitu jakaa asianajajasta riippumattomista syistä

Kuolinpesän osakas moitti pesänjakajaksi määrättyä asianajajaa viivyttelystä tehtävän hoidossa, kun määräys oli annettu maaliskuussa 2014 ja pesänjakajan päätös annettu kesäkuussa 2018. Asianajaja oli laittanut käräjäoikeuteen vireille lupahakemuksen koskien kuolinpesän omaisuuteen kuuluneen kiinteistöosuuden myyntiä. Kantelija oli vastustanut hakemusta ja hakenut samalla asianajajan vapauttamista pesänjakajan tehtävästä. Myös lupahakemuksen jälkeisestä ulosottoviraston myyntipäätöksestä oli…

15.12.2021 Huomautus

Kuolinpesän selvitys edelleen kesken seitsemän vuoden jälkeen

Kuolinpesän osakas moitti pesänselvittäjänä ja -jakajana toiminutta asianajajaa viivyttelystä kuolinpesän selvittämisessä. Asianajaja oli määrätty tehtävään kesällä 2013 ja pesänselvitys oli ollut edelleen kesken lokakuussa 2020. Valvontalautakunta katsoi, että tehtävän olosuhteita voitiin pitää poikkeuksellisina siltä osin kuin pesänselvittäminen oli vaatinut toimia myös ulkomailla. Kuolinpesän tilivarojen kotiuttaminen Yhdysvalloista oli vaatinut eräänlaisen uskotun…

15.12.2021 Huomautus

Todistajanpalkkioiden maksu kesti 1,5 kuukautta

Asianajaja oli avustanut kantelijaa vesiosuuskuntaa vastaan nostetussa riita-asiassa. Kantelija moitti asianajajaa viivyttelystä todistajanpalkkioiden maksamisessa. Asianajaja myönsi vastauksessaan valvontalautakunnalle, että todistajien palkkioiden maksussa oli ollut viiveitä. Tilitiedot todistajien palkkioiden maksamiseksi oli toimitettu asianajajalle 21.2.2017. Palkkiot oli maksettu vasta 6.–7.4.2017, eli noin kuuden viikon kuluttua tilitietojen saamisesta. Valvontalautakunta katsoi asianajajan viivytelleen palkkioiden…

26.10.2023 Varoitus

Asianajaja viivytteli pesänselvityksessä

Asianajaja oli määrätty kuolinpesän pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Asianajaja oli myöntänyt, että hän ei ollut vastannut kantelussa yksilöityihin sähköpostiviesteihin ja että pesänselvityksessä ei ollut tapahtunut edistymistä reilun kahden vuoden aikavälillä. Valvontalautakunta totesi asianajajan laiminlyöneen vastata kantelussa mainittuihin sähköpostiviesteihin ja pitää asiakkaan ajan tasalla tehtävän edistymisestä. Lisäksi asianajajaa oli moitittu muun muassa…

7.12.2022 Varoitus

Ositus kesti seitsemän vuotta

Asianajaja oli helmikuussa 2014 määrätty suorittamaan ositus kantelijan ja tämän entisen puolison välillä. Ensimmäinen osituskokous oli pidetty lokakuussa 2014. Itse toimitusositus oli saatettu loppuun heinäkuussa 2021. Asiassa toimitetun aineiston perusteella oli selvää, että ositusta koskevan ratkaisun antaminen oli kestänyt seitsemän vuotta. Asiassa ei ollut annettu selvitystä osituksen edistämisestä usealta vuodelta.…

17.8.2022 Varoitus

Asiakasvaroja säilytettiin pitkään yleisellä asiakasvaratilillä

Asianajaja oli säilyttänyt toimistonsa yleisellä asiakasvaratilillä kuolinpesän varoja yli vuoden ajan. Asiakasvarojen tili on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseksi asiakkaan varojen säilytyspaikaksi. Asiakasvarojen tilille oli jätetty luovutusvoittoveron maksua varten yli 160 000 euroa, jotka oli tilitetty eteenpäin vasta yhdentoista kuukauden kuluttua kauppasumman siirtämisestä asiakasvarojen tilille, ja kuolinpesälle kuuluva nettojako-osuus vajaat 199 000…

15.12.2021 Huomautus

Toimeksiannosta kieltäytyminen vei neljä kuukautta

Kantelija oli syksyllä 2017 tiedustellut asianajajan mahdollisuutta avustaa kantelijaa törkeää pahoinpitelyä koskevan rikosilmoituksen tekemisessä. Asianajaja oli pyytänyt kantelijaa tiivistämään sähköpostitse tutkintapyynnön keskeisen sisällön. Asianajaja oli lopulta 19.2.2018 ilmoittanut, ettei hän voi avustaa kantelijaa tutkintapyynnön tekemisessä, koska ei pitänyt sitä kantelijan edun mukaisena toimenpiteenä. Asianajajalla on oikeus itse päättää, ottaako hän…

15.12.2021 Huomautus

Asianajaja viivytteli toimeksiannon hoitamisessa

Asiakas moitti asianajajaansa irtisanomista koskevassa toimeksiannossa siitä, että toimeksiannon aloittaminen oli viivästynyt toistuvasti alkuperäisestä aikataulusta. Toimeksiannon aloittaminen oli viivästynyt asianajajan lähipiirissä tapahtuneiden sairastumisen ja loukkaantumisen takia. Aikaa oli kulunut lähes kolme kuukautta ilman, että asiassa oli ryhdytty toimenpiteisiin. Asianajaja oli itse ilmoittanut kantelijalle, että irtisanominen riitautettaisiin viimeistään tammikuussa. Kantelija oli…