16.6.2023 Huomautus

Asianajaja ei tiedottanut osakkaita pesän varoista nostetuista palkkioista

Asianajaja oli toiminut määrättynä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesässä. Ilmoituksen mukaan asianajaja oli muun muassa nostanut itsellensä kuolinpesän rahavaroja perusteettomasti eikä nostoista ollut ilmoitettu pesän osakkaille tai saatu nostoihin pesän osakkaiden hyväksyntää. Pesänselvittäjällä ja -jakajalla oli oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen…

7.12.2022 Asia jätettiin tutkimatta

Finanssivalvonnan määräämän asiamiehen palkkiota ei tutkittu

Finanssivalvonta oli asettanut asianajajan finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitetuksi asiamieheksi valvomaan erään yhtiön toimintaa. Yhtiö katsoi laskutuksen olleen kohtuutonta. Valvontalautakunta totesi, että erikoislainsäädännön määräykset tietyn tyyppisten palkkioriitojen käsittelystä syrjäyttävät palkkioriita-asioiden suositusmenettelyn. Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan finanssivalvonta määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Asiamiehen asettamista koskeva finanssivalvonnan päätös oli sisältänyt myös määräyksen…

15.12.2021 Huomautus

Todistajanpalkkioiden maksu kesti 1,5 kuukautta

Asianajaja oli avustanut kantelijaa vesiosuuskuntaa vastaan nostetussa riita-asiassa. Kantelija moitti asianajajaa viivyttelystä todistajanpalkkioiden maksamisessa. Asianajaja myönsi vastauksessaan valvontalautakunnalle, että todistajien palkkioiden maksussa oli ollut viiveitä. Tilitiedot todistajien palkkioiden maksamiseksi oli toimitettu asianajajalle 21.2.2017. Palkkiot oli maksettu vasta 6.–7.4.2017, eli noin kuuden viikon kuluttua tilitietojen saamisesta. Valvontalautakunta katsoi asianajajan viivytelleen palkkioiden…

9.8.2021 Palkkiota ei suositettu alennettavaksi

Ei toimivaltaa arvioida palkkion kohtuullisuutta tuomioistuimen vahvistettua laskut

Asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vuosina 2016–2018 avustanut asiakastaan avioero-osituksen moitetta koskeneessa asiassa. Asianajotoimisto laskutti tehtävästä 11 laskulla yhteensä 32 219 euroa. Asiakkaalle oli myönnetty oikeusapu kesken toimeksiannon. Asiakas katsoi, että laskutus oli ylittänyt kohtuuttomasti sen määrän, mitä voitiin pitää kohtuullisena hänen taloudelliseen tilanteeseensa nähden. Valvontalautakunta totesi, että tuomioistuimessa…

9.8.2021 Palkkioriitahakemusta ei otettu tutkittavaksi

Tuomioistuin ratkaisee yrityssaneerauksen selvittäjän palkkion

Asianajaja oli toiminut selvittäjänä yrityssaneerauksessa. Yhtiö katsoi asianajajan laskutuksen olleen kohtuuton ja vaati palkkion alentamista muun muassa siksi, että asianajaja oli toimeksiannon alussa arvioinut kulunsa lopputulosta alhaisemmiksi. Valvontalautakunta totesi, että erityislainsäädännön määräykset palkkioriitojen käsittelystä syrjäyttävät palkkioriita-asioiden käsittelyn valvontalautakunnassa. Yrityksen saneerauksesta annetun lain 87 §:n mukaan yrityssaneerauksen selvittäjän palkkiota koskevan asian…

17.11.2020

Vastaaminen palkkioriitahakemukseen

Vastaaminen palkkioriitahakemukseen Valvontalautakunnan käsittelyyn tulee vuosittain noin 100 palkkioriita-asiaa. Keskimäärin vajaa viidennes niistä johtaa valvontalautakunnan suositukseen palkkion alentamisesta. Asianajajalle ja asianajajayhtiölle ilmoitetaan vireille tulleesta palkkioriita-asiasta. Usein vireille tulee samanaikaisesti sekä valvonta- että palkkioriita-asia. Asianajajalle ja asianajajayhtiölle varataan tilaisuus lausua palkkioriitahakemukseen. Lausuman antamiselle varataan aikaa yleensä muutama viikko. Vastaus palkkioriitahakemukseen toimitetaan ensisijaisesti…

17.11.2020

Palkkioriitahakemus

Palkkioriitahakemus Näin saatat vireille palkkioriita-asian Asianajajan asiakkaana ollut yksityishenkilö tai esimerkiksi yrityksen edustaja voi saattaa vireille palkkioriidan eli tehdä palkkioriitahakemuksen. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että käsittelyprosessi kestää noin 12 kuukautta, ja hakemusta varten on valmisteltava selkeä ja ymmärrettävä kirjallinen aineisto. Mikäli sinulla on erimielisyyksiä asianajajasi palkkiosta, kannattaa ensisijaisesti hakea neuvotteluratkaisua…

16.11.2020

Palkkioriita

Palkkioriita Mikä on palkkioriita-asia? Valvontalautakunta voi arvioida asianajotoimiston laskun kohtuullisuuden antamassaan suositusluontoisessa ratkaisussa. Suosituksen kohteena on asianajotehtävästä veloitettu palkkio ja kulujen korvaus. Menettelyssä ei käsitellä asianajajaan tai asianajotoimistoon kohdistettuja muita vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimuksia. Palkkioriita-asian voi saattaa vireille vain asianajajan asiakas tai asiakkaaseen rinnastuva taho (esim. kuolinpesän osakas voi kannella pesänselvittäjän…

23.4.2024

Valvontalautakunnassa ratkaistiin vuonna 2023 ennätysmäärä asioita

Valvontalautakunta onnistui tavoitteessaan purkaa kertynyttä jutturuuhkaa ja teki kaikkien aikojen ratkaisuennätyksensä – 699 ratkaisua. Tavoitteen saavuttamiseksi kertomusvuonna järjestettiin kaikkiaan 29 jaoston kokousta ja viisi täysistunnon kokousta. Valvontalautakuntaan tuli vuonna 2023 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 465 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 483 valvonta-asiaa ja 90…